Tri mesiace je priemerný čas, ktorý musí detský pacient počas transplantácie kostnej drene stráviť v izolácii v sterilnom boxe.

Každý rok používame vaše príspevky 2% z daní  na zjemňovanie tohto ťažkého životného obdobia pacienta aj jeho rodiny. Poukázaním 2% z dane môžete POMÁHAŤ S ÚSMEVOM spolu s nami aj v roku 2023. Ďakujeme.

Údaje potrebné na poukázanie 2% (3%) sú:

Obchodné meno (názov): SMILE n.o.

Sídlo: Jána Hollého 5, 91701 Trnava

IČO: 37986180

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

 

AKO NA TO? Ponúkame podrobný návod pre zamestnanca, živnostníka, aj právnickú osobu:

AK STE ZAMESTNANEC

1. Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov


2. Ročné zúčtovanie a výpočet dane za zdaňovacie obdobie 2022 vykoná zamestnávateľ najneskôr do 31.3.2023.


3. Do 15.4.2023 Vám zamestnávateľ vystaví a doručí tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane na účely 2% (3%)


4. Z tohto Potvrdenia si zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate:
– 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
– 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.


5. Údaje napíšte do predpripraveneho Vyhlásenia o poukázaní 2%(3%) dane. Uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% (3%) zaplatenej dane.
– V daňovom priznaní je zaškrtávacie pole, ktorého vyplnením daňovník dáva súhlas s informovaním prijímateľa o tom, že mu poukazuje podiel zaplatenej dane, a to v rozsahu meno, priezvisko a trvalý pobyt daňovníka.
Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska osobne alebo poštou.

Stiahnuť si ich môžete tu:

VYHLÁSENIE

AK SI PODÁVATE DAŇOVÉ PRIZNANIE SÁM

1. Vypočítajte si:
– 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
– 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali (je to povinnou prílohou).


2. Vyplňte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

IČO: 37986180 (vypisuje sa sprava)
Právna forma: nezisková organizácia Obchodné meno/názov: SMILE n.o.
Ulica: Jána Hollého Číslo: 5
PSČ: 917 01
Obec: Trnava
Ak nám chcete oznámiť , že ste nám poukázali Vaše 2 % (3 %) zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas zo zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, nie však poukázaná suma)

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2023 buď osobne, poštou na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.


AK STE PRÁVNICKÁ OSOBA

1. Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.


2. Vypočítajte si Vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.


3. P O Z O R:

–  Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2023) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane .
– Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2023) DAROVALA
financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky).


4. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa.
Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: IČO: 37986180 (vypisuje sa sprava) Právna forma: nezisková organizácia Obchodné meno/názov: SMILE n.o. Ulica: Jána Hollého Číslo: 5 PSČ: 917 01 Obec: Trnava


5. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.


6. Ak súhlasíte zo zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma), tak zaškrtnite súhlas zo zaslaním údajov.


7. Riadne vyplnené Daňové priznanie z príjmu právnickej osoby vyplňte online, s prihlásením na stránke Finančnej správy Slovenskej republiky (najneskôr do 31.03.2023) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.


8. Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 1% (2%) poukazuje v tomto predĺženom termíne.


9. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 1% (2 %) v prospech našej neziskovej organizácie SMILE n.o.


10. SRDEČNE ĎAKUJEME!